materska-skola-na-pastvisku-opava-nas-tymKuráková Jaroslava - ředitelka
Paní Jaroslava je ředitelkou naší mateřské školy. Má zkušenosti s vedením školy jednak svým dlouhodobým působením ve škole, jednak neustálým vzděláváním v řízení školy. Snaží se vytvářet takové podmínky, aby se děti i pracovnice školy cítili v mateřské škole dobře.

Teichmannová Marcela - učitelka
Paní Marcela pracuje v MŠ již od roku 1994. Mezi její oblíbené aktivity s dětmi patří výtvarné a pracovní činnosti. Ráda organizuje akce školy pro děti, rodiče a veřejnost.

Váňová Ivana – učitelka
Paní Ivana pracuje v MŠ od roku 2005. V době nepřítomnosti ředitelky školy je pověřena jejím zastupováním.Ráda s dětmi zpívá s kytarou, připravuje loutková divadla pro děti MŠ, vede kroužek hry na zobcovou flétnu. S dětmi často vystupuje s kulturním programem v Domovech seniorů.

Kamila Ondřej – učitelka
Paní Kamila pracuje v MŠ od roku 2016. Věnuje se zejména výtvarné výchově, dramatizaci pohádek s dětmi a enviromentálnímu vzdělávání. Připravuje pro děti zábavné akce s touto tématikou.

Bartesková Martina – učitelka
Paní Martina se vrátila do MŠ po mateřské dovolené. Ráda s dětmi kreslí, zpívá, tancuje. V minulosti vedla kroužek pro děti Hrátky s angličtinou.

Bc. Hajdová Markéta - učitelka
Paní Markéta pracuje v MŠ od roku 2014. Mezi oblíbené aktivity s dětmi patří hudební výchova s využitím hudebních nástrojů, výtvarná výchova obohacená o netradiční výtvarné techniky a těsná výchova.

Šínová Jana – provozní pracovnice
Paní Jana se stará v mateřské škole o to, aby bylo vždy všude čisto a bezpečno, provádí drobné opravy, pečuje o školní zahradu. Je to naše paní školnice.Současně se podílí na výdeji stravy v MŠ.

Vlčková Marie – provozní pracovnice
Paní Majka zajišťuje v mateřské škole stravování. Strava se do MŠ dováží ze ŠJ Šrámkova. Dbá o to, aby bylo jídla dostatek, jídlo bylo vždy teplé a v dostatečném množství. Velký důraz klade na hygienické podmínky při výdeji stravy. Současně se podílí na úklidu v MŠ.

Maková Anna – provozní pracovnice
Paní Anička pečuje o čistotu v mateřské škole, pomáhá učitelkám při oblékání malých dětí, při hygieně. Současně se podílí na výdeji stravy v MŠ.